Контакты

Адрес:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Парковая,62
корпус 2, кабинет 202

Руководитель секции:
Филимонова
Наталья Ивановна

Телефон: (0163) 60-68-62
e-mail: kaf.tipfk@barsu.by

Режим работы: 8:30-17:30

Международная научно- практическая конференция "Современные проблемы формирования и укрепления здоровья (ЗДОРОВЬЕ-2019)"

26 октября 2019 года на базе БарГУ кафедрой теории и практики физической культуры было организовано и проведено выездное пленарное заседание международной научно-практической конференции «Современные проблемы формирования и укрепления здоровья (ЗДОРОВЬЕ–2019)». Научными партнерами конференции выступили: Сибирский федеральный университет (Красноярск), Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК, Москва), Университет им. Адама Мицкевича (Познань), Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратились кандидат биологических наук, заместитель председателя организационного и научного комитетов конференции «ЗДОРОВЬЕ-2019» А.Н.Герасевич, заведующий кафедрой теории и практики физической культуры Н.И.Филимонова, ответственный за воспитательную работу факультета педагогики и психологии Н.А.Королёва.

Для участия в конференции были поданы около 100 тезисов из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Германии и Израиля. В ходе дискуссий участники конференции обсудили целый ряд вопросов, связанных с актуальными проблемами сохранения и укрепления здоровья.

В ходе пленарного заседания прозвучали доклады известных ученых из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии. Кандидат технических наук В.И.Ярмолинский (ООО «Дельфидиа», Минск, Беларусь) озвучил доклад «Особенности международного проекта по регистрации оперативной информации о состоянии здоровья населения». Тема доклада кандидата педагогических наук, доцента ГЦОЛИФК (Москва, Россия) С.Н.Ткаченко — «История кафедры ФР, массажа и ОФК имени И.М.Саркизова-Серазини».

В рамках программы конференции при участии преподавателей кафедры теории и практики физической культуры для гостей пленарного заседания была организована экскурсия в Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж», которая оставила незабываемые приятные впечатления.

Следует отметить, что научное мероприятие такого масштабного уровня способствует развитию международных связей, выполнению совместных проектов и исследований, помогает развивать как существенные, так и новые направления научных исследований в области физической культуры и спорта.

 

26 кастрычніка 2019 года на базе БарДУ кафедрай тэорыі і практыкі фізічнай культуры было арганізавана і праведзена выязное пленарнае пасяджэнне Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі «Сучасныя праблемы фарміравання і ўмацавання здароўя (Здароўе-2019)». Навуковымі партнёрамі канферэнцыі выступілі: Сібірскі Федэральны універсітэт (Краснаярск), Расійскі дзяржаўны універсітэт фізічнай культуры, спорту, моладзі і турызму (Масква), універсітэт ім. Адама Міцкевіча (Познань), Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння звярнуліся кандыдат біялагічных навук, намеснік старшыні арганізацыйнага і навуковага камітэтаў канферэнцыі "Здароўе-2019" А.М.Герасевіч, загадчык кафедры тэорыі і практыкі фізічнай культуры Н.І.Філімонава, адказны за выхаваўчую працу факультэта педагогікі і псіхалогіі Н.А.Каралёва.

Для ўдзелу ў канферэнцыі былі пададзеныя каля 100 тэзісаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі, Германіі і Ізраіля. Падчас дыскусій удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі цэлы шэраг пытанняў, звязаных з актуальнымі праблемамі захавання і ўмацавання здароўя.

Падчас пленарнага пасяджэння прагучалі даклады вядомых навукоўцаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі. Кандыдат тэхнічных навук У.І.Ярмолінскі (ААА "Дэльфідыя", Мінск, Беларусь) агучыў даклад "Асаблівасці міжнароднага праекта па рэгістрацыі аператыўнай інфармацыі аб стане здароўя насельніцтва". Тэма дакладу кандыдата педагагічных навук, дацэнта С.Н.Ткачэнка (Масква, Расія) — «Гісторыя кафедры ФР, масажу і АФК імя І.М.Саркізава-Серазіні».

У рамках праграмы канферэнцыі пры ўдзеле выкладчыкаў кафедры тэорыі і практыкі фізічнай культуры для гасцей пленарнага пасяджэння была арганізавана экскурсія ў Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж», якая пакінула незабыўныя прыемныя ўражанні.

Варта адзначыць, што навуковае мерапрыемства такога маштабнага ўзроўню спрыяе развіццю міжнародных сувязяў, выкананню сумесных праектаў і даследаванняў, дапамагае развіваць як істотныя, так і новыя напрамкі навуковых даследаванняў у галіне фізічнай культуры і спорту.